Welkom op de site van actie comite "Een brug te ver"

Op 17 februari 2009 vond de eerste

KLANKBORDGROEP BIJEENKOMST SCHAKENBOSCH plaats.

Hier volgt het verslag:

Aanwezig zijn omwonenden en andere belanghebbenden, te veel om op te noemen.

Na verwelkoming maken we met z'n allen eerst een wandeling door het park om te zien waar we het over hebben. De omwonenden weten dat natuurlijk al.

Wethouder Houtzager spreekt daarna de aanwezigen als volgt toe.

Het middengedeelte van het terrein is bedoeld voor woningen in het groen (35 ha). Nu is pas de tijd gekomen om dat gebied in te vullen.
Op het zuidwestelijke deel komt de volwassenen-psychiatrie, op het gedeelte in het noorden (v.m. zusterflat) de jeugd-psychiatrie.
We spreken met elkaar af als spelregel dat we alles IN de klankbordgroep (KBG) bespreken, niet daarbuiten, en gaan niet achter de rug van de groep om naar de media. Dit mede in verband met het feit dat men naar u toe volkomen transparant zal zijn.
Wat de komende tijd besproken gaat worden, is de Startnotitie bestemmingsplan Schakenbosch. Het Ruimtelijk Kader (RK) is al vastgesteld door de raad.
In het RK staan o.a. de randvoorwaarden vermeld waarbinnen het plan ontwikkeld gaat worden.
Vanuit de startnotitie zal toegewerkt worden naar het concept-bestemmingsplan. De startnotitie is vastgesteld door het college van B en W.
Op basis van het RK is een stedenbouwkundige van Kuijpers Co. gevraagd een plan te maken voor woningbouw. De volgende sessie gaat over de inhoud van dat plan.
De bevoegdheid van de KBG is formeel geen enkele, maar is toch een belangrijk adviesorgaan van de raad, door aan de raad verslag uit te brengen over wat in de groep besproken is. De KBG is een werk-initiatief an het college. Leden van de raad mogen er wel bij aanwezig zijn. Er komt nog een communicatieplan. Van deze 1e bijeenkomst wordt geen verslag gemaakt door de gemeente, van die volgen wel.
De KBG mag mede bepalen hoeveel en wat voor huizen er komen, er ligt nu alleen nog een schets. Het proces moet transparant verlopen.
Samen met Open Ankh (eigenaar van het terrein) wordt het RK uitgevoerd.
De Intentie Overeenkomst is gesloten (29-1-09). Dit houdt in dat gemeente en eigenaar de intentie hebben uitgesproken om samen te onderzoeken of ze met elkaar in zee zullen gaan. Daarover gaan ze vanaf nu onderhandelen.
Het voorste deel van het terrein blijft groen en open, met een as in het midden. Waar de infra komt, ligt vast, hoe dat uitgewerkt wordt, ligt niet vast.
Als alle of de meeste mensen tegen een bepaling in de Startnotitie zijn, zou die veranderd of geschrapt kunnen worden.
Er zal bij de vervolgbijeenkomsten een communicatie-adviseur ter begeleiding van de te houden workshops aanwezig zijn.
Of de kerk en paviljoen Vlietzicht behouden blijven, is nog niet duidelijk.

Hierna konden er vragen gesteld worden en opmerkingen gemaakt.

Uit hetgeen een aantal mensen naar voren bracht, bleek dat zij niet begrepen wat nu eigenlijk de betekenis is van startnotitie en RK en of ze die konden ontvangen. Dit werd toegezegd. Ook werd gevraagd naar exemplaren van de Intentie Overeenkomst. Dit werd ook toegezegd, zij het onder voorbehoud van weglating van geheime passages over exploitatie en financiën.

Op de vraag of Schakenbosch binnen de Duivenvoordecorridor valt, antwoordde de wethouder dat dit niet het geval is. Schakenbosch hoort daar niet meer bij, want er is nu de Structuurvisie 2020, waarin de huidige status van Schakenbosch vermeld staat. (Later bleek dit antwoord niet te kloppen, Schakenbosch valt wel degelijk in de Duivenvoordecorridor, zie daarvoor ook de startnotitie). Maar, zei de wethouder, dat maakt verder niet uit.

Rivierduinen, de zorgaanbieder, deelt mee dat er in mei een wijkkrant komt over de nieuwbouw van de zorgvoorzieningen. Ook is of komt er een e-mail adres om reacties en vragen naar te sturen :
info@GGZhaagstreek.nl

Wat opviel, was dat alle aanwezigen die de een of andere functie hebben, werden voorgesteld aan de omwonenden, maar dat de laatsten niet werd gevraagd zich aan de anderen voor te stellen. Zo bleef de groep omwonenden een diffuse massa.
Het door Kuijpers getoonde woningbouwvolume leek tamelijk fors.

 

De leden van de klankbordgroep