PETITIE D.D. 1/9/2006

Voor de leden van de Gemeenteraad, het College van Burgemeester en Wethouders,fracties politieke partijen en leden Commissie Openbaar Gebied. Bezwaar tegen structuurvisie 2020 van de Gemeente Leidschendam/Voorburg.

                          van het actiecomité “ EEN BRUG TE VER……”

BEZWAREN:

a.Aanleg van een verbindingsweg naar de parallelbaan van de A4 door het groene landschap in het verlengde van de Noordsingel kruising Veursestraatweg met een brug over de Vliet.

b.Bouw in het groen nabij natuurgebied Leidschendammerhout in aansluiting op de bebouwing in Leidschendam Zuid.

c.Bouw in onze gemeente van maximaal 4500 woningen extra (circa 11.000 bewoners).

 

ARGUMENTEN:

1.Verbindingsweg loopt dwars door natuur en recreatiegebied en vlak langs c.q. binnen de grens van de Duivenvoordecorridor hetgeen voor ons onaanvaardbaar en onverteerbaar is.

2.Mogelijke dan wel waarschijnlijke afbraak van bestaande woningen alsmede ernstige aantasting van bestaand woonmilieu.

3.Door een brug zouden circa 100 woningen aan deVeursestraatweg en  de Parnashofweg worden afgescheiden van de rest van Leidschendam.

4.Toename verkeersintensiteit op en nabij de kruising Noordsingel en de Veursestraatweg terwijl - zoals bekend - de kwaliteitsnormen voor lucht en geluid in deze omgeving al onder druk staan.

5.Autoluw maken van Damcentrum weegt niet op tegen ingrijpende veranderingen welke de structuurvisie voorstelt. Autoluw maken kan ook met aanvullende maatregelen worden bereikt zoals in 1998 door de Raad al aangegeven.

6.Gezien vanaf de Zuidzijde van Leidschendammerhout zorgt de weg en brug voor horizonvervuiling alsmede een ernstige aantasting van dit mooie natuurgebied.

7.Door bebouwing in het natuur en recreatiegebied wordt een substantieel deel van dat gebied aan de recreatie onttrokken.

 

ARGUMENTEN TEGEN MASSALE BOUW.

a.Plan staat haaks op slogans als “Groene Woonstad”en “Landstad in de Randstad”.

b.Prognose: Over 25 jaar gaat het bevolkingsaantal in Nederland krimpen volgens een rapport dat is opgesteld in opdracht van VROM, net als in Europa en zelfs wereldwijd.

Alsdan zal leegstand een reëel gevaar kunnen vormen.

c.Bij een explosieve groei van het aantal bewoners zal de verkeersintensiteit navenant toenemen.

d.Bij  de presentatie van de structuurvisie 2020 was het woonbehoefte-onderzoek 2006 nog niet gereed. Wij vragen ons op welke gronden is besloten om de bouw van 4500 nieuwe woningen voor te stellen.

 

Voor de komende vergadering van de Commissie Openbaar Gebied op 12 september 2006 komen we met een nader uitgewerkte inspraakreactie waarbij wij hopen U te overtuigen dit mooie landschap niet aan te tasten.