Streekplan Zuid-Holland West.

Provinciale Staten van Zuid Holland

19 februari 2003.

 

6.1.2ááá Vliet/A12-zone

 

De Vlietzone is onderdeel van de Groene Schakels.

In het uitwerkingsplan kunnen voorstellen worden gedaan voor het opwaarderen van groene, recreatieve en monumentale waarden en voor het koppelen van groen/recreatiegebieden op regionale schaal. Hiermede kan tevens invulling worden gegeven aan de groene verbinding van Vlietland naar de Nieuwe Waterweg.

6.3 Studiezones.

 

6.3.2ááá Den Haag Centrum, Vlietrand en A12

 

De Vlietzone is onderdeel van de Groene Schakels. In de zone bevinden zich diverse buitenplaatsen. Het is van groot belang de samenhang tussen onderdelen van de Vlietzone te versterken met behoud van de landschappelijke kwaliteit. In samenhang met een integrale landschapsvisie dient ook de wateropgave te worden meegenomen. Nieuwe landgoederen en doorgaande groene routes dienen als bouwstenen voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Stedelijke ontwikkelingen zijn slechts op specifieke en goed ontsloten locaties mogelijk.

Kernpunt H.2: De groene verbindingen

Het groene netwerk bestaat naast de grote groengebieden uit de volgende groenverbindingen die onderling en met het stedelijk gebied relaties leggen:

-ááá de zone langs Zweth en Vliet, die geheel Haaglanden doorsnijdt. De groene elementen in deze zone liggen nu als tamelijk ge´soleerde kralen aan de door de waterlopen gevormde ketting. Het doorgaande karakter van deze zone moet versterkt worden door uitbreiding van het groen, verbetering van de inrichting, en door meer continu´teit in de recreatieve routes, bijvoorbeeld voor fietsers. Hieronder vallen onder andere de Vlietzone, de parkzone Rijswijk en de Zwethzone ten zuiden van Wateringse Veld;

Kernpunt H.3: Groen heeft voorrang op rood

Het instandhouden en versterken van het groene netwerk zoals in het RSP omschreven in de paragrafen 2.6.1 tot en met 2.6.4, heeft prioriteit vˇˇr verstedelijking van onderdelen van het netwerk, indien zich tussen beide een conflict mocht voordoen tussen bestemmingen waarin het RSP niet voorziet. Zo kan minimale ruimtelijke kwaliteit gegarandeerd worden.

Kernpunt H.13: Vlietzone

Voor de Vlietzone dient, samen met de A12-zone (zie hierna) een uitwerkingsplan op basis van het RSP te worden opgesteld. Bijzondere uitgangspunten voor het uitwerkingsplan zijn: groen, water, de verkeersontsluiting, herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen, inpassing van nieuwe bebouwing en inpassing van het TrekvliettracÚ. Uitgangspunt hierbij is dat groen in de Vlietzone zo veel mogelijk een doorgaand karakter krijgt (groene schakel). In dit streekplan is deze zone opgenomen als streekplanuitwerking; zie paragraaf 6.1.2