Bijeenkomst actiecomite i.v.m. Structuurplan 2020
Initiatiefnemer Cees Oosterbeek
Opkomst: +/- 70 personen
12 juli 2006

Naam comité: EEN BRUG TE VER.
Het structuurplan 2020 is door velen al bij de gemeente opgevraagd. De eerste fase van het ontwerp is al goedgekeurd zodat de Commissie Openbaar gebied dit op 12 september kan behandelen. Daarna zal het plan op 3 oktober door de Raad als hamerstuk worden goedgekeurd.

Zoals bekend zijn  er zeer veel bezwaren tegen de bouw van huizen in het groen bij Leidschendammerhout. De aanleg van een brug over de Vliet in het verlengde van de Noordsingel en een snelweg dwars door het weiland naar de nog te maken parallelbaan van de A4 is voor velen onacceptabel.
Buurtbewoonster Willy Smits en initiatiefnemer Cees Oosterbeek hebben woensdagmiddag 12 juli een gesprek gehad met de Wethouder de heer Houtzager en zijn planologe Sandra Schuiling waarin getracht werd duidelijk te maken dat het allemaal nog vage plannen zijn etc. Des te meer reden om alert te zijn.

Vrienden van Stompwijk (www.vriendenvanstompwijk.nl) is het gelukt om de plannen op te schorten (uitstel, vooralsnog geen afstel) dus misschien kunnen wij gebruik maken van hun ervaring en opgedane kennis.

FEITEN EN SITUATIES DOOR AANWEZIGEN AANGEDRAGEN:

Daar de overheid minder afslagen op de snelwegen wil, ter bevordering van de doorstroming, zijn er plannen voor de aanleg van een parallelbaan langs de A4 voor afslagen van het lokale verkeer.

Dhr. Van Rijswijk (party/tennis centrum Van der Star) wijst op een vergelijkbare ondoorzichtige procedure rond het Damplein waarbij de omwonenden en belanghebbenden weinig tot niet betrokken zijn bij de plannen. O.b.v. artikel 19 kan men een bezwaar indienen bij de gemeente tegen de bouwplannen.

Actiecomité Amstelwijk (omgeving de Fluit) is met de heer Houtzager in gesprek over de bouw van de VMBO school voor 800- 900 leerlingen. Dit moet voor 50% gefinancierd worden door de bouw van 500 nieuwe woningen. Zij hebben vergelijkbare ervaringen: grote moeite om de bouwplannen en het proces te achterhalen.

De gemeente geeft aan weinig reacties te hebben ontvangen op de initiële plannen. Heeft de gemeente voldoende moeite genomen de burgers te informeren? Is er voldoende gepubliceerd en wat heeft men gedaan om betrokkenen rechtstreeks te informeren?

Er lijkt een trend te ontstaan dat de burger zogenaamd inspraak heeft via allerlei organen.
Omdat het principebesluit al is genomen (meerderheid van de fracties zijn immers voor dit structuurplan) lijkt elke vorm van inspraak een “wassen neus”.

De heer Ton Pitstra heeft voor het HMC (Haags Milieu Centrum) de landschapsprijs in ontvangst mogen nemen, hij pleit voor het groen houden van de Vlietzone. Wellicht kunnen we hem als sympathisant benaderen.

Recentelijk is er contact geweest met dhr. Van der Hulst, senior beleidsmedewerker van de provincie Zuid Holland, hij heeft de regio Leidschendam onder zich. De vraag die aan hem gesteld werd is of de procedure van artikel 19 al in gang was gesteld. Hij heeft uitgelegd dat er twee opties mogelijk zijn: 1) de provincie krijgt inzage in de plannen en oordeelt of het een goed idee is. 2) de provincie geeft een verklaring van geen bezwaar af, waardoor de gemeente carte blanche krijgt en z’n gang kan gaan.

Conclusie van de meeste aanwezigen: burgers niet voldoende geïnformeerd en de manier waarop als het wel gebeurde was ondoorzichtig (alleen het structuurplan en andere ambtelijke termen vermelden in het krantje doet de meeste mensen niet realiseren dat het over hun achtertuin kan gaan).
Is het mogelijk een referendum in de gemeente Leidschendam te houden? Een burgerinitiatief? Met handtekeningen van meer dan 50 personen kun je al een kwestie op de agenda van de gemeenteraad krijgen
Advies: gebruik de open raadhuisvergadering, men kan dan niet om je heen. Het “comite bewoners in protest tegen bouwplannen Amstelwijk” gaat in de Open Raadhuis Vergadering van 5 september a.s.  een handtekeningenpetitie aanbieden in Huize Swaensteijn. Doen wij ook mee en zo ja met wie?

Dhr René de Groot, bewoner Park Leeuwenberg, verteld dat er al steun is uit vele hoeken. Er is reeds door meerdere actiecomités bezwaar aangetekend tegen de aanleg van de parallelweg langs de A4. o.a. Haags Milieu Centrum en de bewoners van Leidschenveen.
Voorstel van dhr. De Groot is dan ook een massaal manifest aan te bieden tegen deze parallelbaan. Wellicht is iemand bereid uit te zoeken of de parallelbaan op regionaal niveau van de baan is, en dat het niet meer in het regionale streekplan staat.

Om iets te bereiken dient men op verschillende niveaus de politiek te gaan bewerken:

  1. Op Gemeenteniveau duidelijk protest laten horen
  2. Provincie als hoofddoel want zij zijn waarschijnlijk nog niet op de hoogte
  3. nationale overheid volgen (benaderen opposities) om trendbreuken te bewerkstelligen. Wordt dat ‘groen’ budget v.d. EU niet teniet gedaan met de plannen van dit college?
  4. ter ondersteuning: lokale pers en landelijke pers informeren.

 

OPENSTAANDE VRAGEN GEDURENDE EN VANUIT DE SESSIE:
Is er iemand op de hoogte van de plannen van de gemeente voor het gebied t.o. Life en Garden? Volgens niet bevestigde berichten is men van plan daar 2000 woningen te laten bouwen. Is er een gemeentelijk besluit en wanneer is dat genomen? ( navragen bij de gemeente).

VERVOLG VOORSTEL:
Cees Oosterbeek geeft aan dat hij het initiatief voor de bijeenkomst heeft willen nemen maar dat hij wel graag zou zien dat er meerdere mensen (minstens twee personen) eveneens in het actiecomité plaats willen nemen want hij kan alles uiteraard niet alleen doen. Ook worden mensen met een specifieke expertise gevraagd (of expertise in hun directe omgeving) om een bijdrage te leveren. Gemaakte kosten zijn deze eerste keer door de voorzitter betaald maar voor de toekomst stelt hij voor na te denken op welke wijze wij de oprichting van de stichting kunnen financieren. GRAAG UW REACTIE.

Wat behelst het plan van de Veurseachterstraatweg?
Er zijn plannen om de zorgcentra in Rivierduinen (Schakenbosch) te hergroeperen waardoor er ruimte vrij komt om te bouwen.

De problemen die de verschillende wijken hebben zijn overeenkomstig (niet gelijk!) en het probleem lijkt derhalve wijkoverschrijdend. Er liggen 12- 13 plannen die betrekking hebben op het volbouwen van de gemeente Leidschendam, in totaal dienen er 4500 woningen bij te komen. Voorstel is dan ook om de ervaringen en deskundigheid daar waar mogelijk uit te wisselen zodat we elkaars positie versterken.

‘Stop Houtzager’ wordt als suggestie voor de naam van het actiecomité aangedragen, daar hij de vaandeldrager lijkt te zijn van de bouwplannen van de gemeente. Tegenwerpingen zijn echter dat hij niet de enige is die dit besluit genomen heeft, een meerderheid van het college (PvdA, CDA, VVD) staat hierachter. 

Houdt er rekening mee dat het college de gelederen gesloten heeft en het politieke spel kent. Lobbyen op gemeentelijk niveau zal dus hoogstwaarschijnlijk niet al te veel uithalen.

Denk er tevens aan dat er eveneens actiecomités zijn van projectontwikkelaars en dat deze wel eens veel macht zouden kunnen hebben. Breng deze in ieder geval in kaart. 

Er zijn recentelijk enkele, voor de inhoud van deze kwestie, relevante publicaties geweest:

  1. Trouw, hoogleraar in Amsterdam die wijst op het gevaar van ‘betonwethouders’
  2. ‘Tien kroonplaatsen’ ( wie weet daar meer over?).
  3. Rapport  VROM met het advies ‘wees voorzichtig met bouwen want er komt leegstand in de toekomst’.

Aansluitend op dit VROM-rapport  heeft het CBP de groeiprognose van de bevolking voor de komende 20 jaar bekend gemaakt, hierin zou staan dat er binnen de termijn van 20 jaar geen sprake meer zal zijn van bevolkingsgroei maar van inkrimping.
Daarnaast komt er wellicht een nieuw station bij omdat de spoorlijn als een soort metrolijn zal gaan fungeren mede vanwege de aanleg van de HSL. Hierdoor kan de verkeersintensiteit afnemen.Ook wordt de A4 eind van het jaar al verbreedt waardoor de relevantie van een parallel baan steeds minder groot wordt.

Voorschoten zal ongetwijfeld ingestemd hebben met deze plannen, wellicht zelfs gedeeltelijke meefinanciering hebben aangeboden, want Voorschoten zelf heeft geen enkele verbinding met de A4 en dient dus altijd via Leiden of Leidschendam te rijden. De plannen om een verbindingsweg in deze gemeente aan te leggen (via de Zilverfabriek en Allemansgeest richting A4, N11) wordt ook al jaren tegen gehouden.
Verbuigen is gemakkelijker dan breken dus wellicht alternatieven aandragen? Verbinding elders.

Is er een mogelijkheid het college van B&W wegens onbehoorlijk bestuur te laten aftreden?
Laten we beginnen om sympathie te winnen voor onze standpunten.
De meest belanghebbenden in deze worden door de voorzitter gevraagd hun rechtsbijstandsverzekering te benaderen met de vraag wat de mogelijkheden zijn voor juridische ondersteuning.
Patty de Zwart stelt zich voor als secretaris van de Vereniging Houdt Vlietland Groen en zij adviseert om bij deze vast te stellen dat er een actiecomité in oprichting is, er statuten opgesteld dienen te worden, een girorekening geopend wordt etc. Er dienen goede doelstellingen en een afgebakend werkgebied te worden vastgesteld. Zij zal de statuten van haar vereniging aandragen zodat deze als uitgangspunt kunnen fungeren (heeft zij inmiddels gedaan waarvoor dank).

ACTIEPUNTEN:
1.Oprichting “Stichting Actiecomité Een brug te ver” via notaris en een rekening openen.
2.Expertise inhuren waar nodig. Burgerinitiatief een optie?
3.Wijk en buurtverenigingen benaderenalsmede de vrienden van stompwijk.
4.Bord langs snelweg geeft aan dat EU gelden indirect zijn gebruikt voor nieuwe aanplant.
Wellicht een argument om bouw te blokkeren?
5.Is er een Gemeentelijk besluit 2000 woningen te laten bouwen in omgeving Schakenbosch?
6.Lobby hoger niveau dan Gemeenteniveau?
7.Inspraakprocedures correct verlopen?Wie neemt kontakt op met Ton Pitstra HMC winnaar landschapsprijs/voorstander behoud groene vlietzone?
8.Stand van Zaken luchtkwaliteit? Staatssecretaris van Geel is onlangs teruggefloten door de Raad van State alsmede door de EU in verband met de Europese normen in de aanpak van beperking fijn stof.
9. Uitzoeken: Parallelbaan A 4 nog niet in regionaal streekplan opgenomen?
10.Navragen wat er gebeurt met gebied rond Life en Garden.

Commissie Openbaar Gebied met 18 man plus wethouder Houtzager en planologen zijn op VRIJDAG 1 september vanaf 17.00 uur uitgenodigd voor een straatborrel met buurtbewoners (doodlopende stukje Parnashofweg bij insteekhaven) en een kleine rondvaart op de Vliet om te laten zien wat ze weggooien als ze gaan bouwen in het groen! Dan tevens korte politieke discussie en petitie overhandigen.

GEZOCHT MET SPOED:
a.vrijwilligers om alles goed te laten verlopen op 1 september (plan wordt nader uitgewerkt).
b.Zo hebben wij boten nodig voor de rondvaart om de beleidsmakers even rond te varen. Graag aanmelden wie bereid is te helpen.
c.Jurist of juriste die ons wil bijstaan (voorlopig zonder betaling).
d.Secretaris of secretaresse voor post en verslagen maken.
e.Wie kan en wil een of meerdere actiepunten voor zijn rekening nemen?
f.Wie kan een website bouwen: EEN BRUG TE VER ?

Cees Oosterbeek.

Tel: 06- 50 23 89 87.